ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแม่คือ ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

  • 27 ตุลาคม 2566
  • อ่าน 115 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่คือ ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 , 2 , 3 และ 5 บางส่วน เลือกได้ไม่เกิน 2 หมายเลข
เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 , 6 และ 5 บางส่วน เลือกได้ไม่เกิน 4 หมายเลข
ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ? 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือนี้ ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง
1. บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
2. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น - บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ใบขับขี่ - หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฯลฯ
3. ภาพอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรประจำตัวประชาชน ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน ไทยดี (ThaiD) ของกรมการปกครอง
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นทางระบบอนไลน์ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/แชร์หน้านี้: