ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


informationหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดูแล้ว(ครั้ง)
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 1.19 MB. 66
2 ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 971 KB. 61
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 4.04 MB. 80
4 ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561) 3.61 MB. 65
5 ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562) 1.52 MB. 57
6 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566 484 KB. 120
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 4.04 MB. 120
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษลงวินัย 886 KB. 124
9 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 3.61 MB. 117
10 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน 2563 3.61 MB. 127
11 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน 2562 971 KB. 118
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 2562 1.52 MB. 115
13 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 709 KB. 124
14 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน 2561 3.61 MB. 104
15 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่คือ 141 KB. 103


แชร์หน้านี้: