เทศบาลตำบลแม่คืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

.

นางเพ็ญโฉม คุนน์

ครู
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางกษิรา ศรีวิชัย

ครู
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางเบญจมาศ ม้าเจริญตระกูล

ครู
วิทยฐานะชำนาญการ

นางณัฎกฤตา ปันปวง

ครู
วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวกาญจนา กิติยศ

ครู

นางสาวกนกกาญจน์ สุระธง

บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายบรรดิษฐ์ ขันทปราบ

พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)

นางสาวกนกกัญญา โตบัว

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางดาวเรือง ถาปินตา

พนักงานจ้างเหมาบริการ