เทศบาลตำบลแม่คืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายสันติ ชุนดี

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 053-387062 ต่อ 13

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นางสาวรจนา ระวังภัย

หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 053-387062 ต่อ 13

นายธนยศ พระบาลี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางธัญญารัตน์ เดชปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอภิชัย ทุนผลงาม

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า