เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 731 คน
สถิติเดือนนี้ 4701 คน
สถิติปีนี้ 122277 คน
สถิติทั้งหมด 1471766 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
สำนักปลัดเทศบาล
 
นางสาวเกษศิรินทร์ กันทะอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์ ทาจี
ห้วหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นายวิศิษฐ์ ตุ่มศิริ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสุรเชษฐ คชนิล
นิติกรชำนาญการ
นางนงนาถ คำราพิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวศศินันท์ มโนรส ลี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางลาวัลย์ การเก่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนิชานันท์ ชาวไชย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางจีระพันธ์ โปธามูล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายละแผน
นายสุพรรณ เหลี่ยมตระกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวศันศนีย์ คำเปลี่ยน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนฤมล ยะมาวิรัญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายมณเฑียร ไหหลำ
พนักงานขับรถยนต์
นายพงศกร เครื่องนันตา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางพวงเพชร คันธาทิพย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางนันทนา จักรแก้ว

-ว่าง-
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานสาธารณสุข)
นางเหรียญทอง ชมภูปัน
พนักงานจ้างเหมา
นายนรากร บุญมา
พนักงานจ้างเหมา
นายธงชัย เทพวิชัย
พนักงานจ้างเหมา
นายไกรสีห์ ศรีหมอกแก้ว

นายโสภณ พิญสะเนาะ
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวจันทร์เป็ง บุ่งคำ
พนักงานจ้างเหมา
นายนิกร ยี่คำปัน
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวอำพร ไชยยาติ๊บ

  
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com