เทศบาลตำบลแม่คืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ

นางสาวดาริกา จันทร์จริง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

นางอัญชลี วงศ์ใหญ่

ครู ค.ศ.2

นางสาววัฒนาพร แปงอินทร์

ครู ค.ศ. 2

บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ

นางบัวผัด จูยกปิ่น

ครู

-ว่าง-

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางพรธิดา ไชยแว่น

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางอินทุอร ไชยมิ่งโต

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางอำพร พิญสะเนาะ

พนักงานจ้างเหมาบริการ