ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


map locationข้อมูลตำบลแม่คือ

เลือกหมวดข้อมูล

กลุ่มอาชีพแปรรูปจิ้งหรีด

  • 20 มิถุนายน 2566
  • อ่าน 128 ครั้ง

ประวัติการก่อตั้ง
การก่อตั้งกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดตำบลแม่คือเริ่มต้นจากการได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัดเชียงใหม่ คือ

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการไทยนิยม ไทยยั่งยืน

โดยรับการสนับสนุนเงินทุน จำนวน 100,000 บาท ในการก่อตั้งกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดตำบลแม่คือ ในปี พ.ศ.2561

ภายใต้การดูแลจากสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และได้มีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เลขที่ 6-50-05-09/1-0019 โดยมีนายอนันต์ คำปวน เป็นประธานกลุ่ม นายจำรัส ถาปินตา เป็นรองประธานกลุ่ม

ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 29 คน ตั้งอยู่ที่ บ้านของนายจำรัส ถาปินตา

โดยเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน และเป็นศูนย์กลางของการดำเนินกิจการกลุ่ม คือ การเลี้ยง การขายจิ้งหรีดลวกผลผลิต / ผลิตภัณฑ์

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดมีทั้งหมด 3 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เดิม 1 อย่าง คือ น้าพริกคั่วทราย นำมาปรับสูตร

และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ พร้อมกับผลิตภัณฑ์ใหม่อีก 2 ผลิตภัณฑ์ คือ น้ำพริกตาแดงจิ้งหรีด และจิ้งหรีดอบกรอบ
ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)

วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีด มีช่องทางจัดจำหน่าย 2 ช่องทาง ดังนี้

ผ่านทางออฟไลน์

1. ลูกค้าปลีกในชุมชน ผ่านที่ทำการศูนย์วิสาหกิจชุมชน
2. จัดจำหน่ายร้านค้าปลีกในชุมชน และตลาดแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดใหม่
ผ่านทางออนไลน์
1. Line ส่วนตัวของสมาชิก
2. Facebook
ช่องทางการติดต่อ
Facebook : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีดตำบลแม่คือ-จิ้งหรีดพารวย
โทรติดต่อ 081-0223248 (ฝ่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป)
โทรติดต่อ 081-5944607 (ฝ่ายการเลี้ยงจิ้งหรีด)แชร์หน้านี้: