ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

  • 12 ตุลาคม 2566
  • อ่าน 128 ครั้ง

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 นี้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิได้ ภายในเวลาที่กำหนด
1. ก่อนเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2566
2. หลังเลือกตั้ง 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2566
โดยทำหนังสือแจ้งตามแบบฟอร์ม ส.ถ. 1/8
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.ect.go.th/web-upload/migrate/download/article/article_20201126133924.pdf
ซึ่งท่านสามารถดำเนินการ ดังนี้
1. ไปยื่นด้วยตนเองที่ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด
2. มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน (มีใบมอบอำนาจ)
3. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
การแจ้งเหตุฯนี้จะทำให้ท่านไม่ถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้
1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
2. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
3. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
4. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
แชร์หน้านี้: