ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

  • 12 กันยายน 2566
  • อ่าน 62 ครั้ง

ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ ได้ยื่นลาออก จำนวน 6 ราย โดยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 2 ราย และเขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 4 ราย ทำให้เทศบาลตำบลแม่คือจะต้องจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

โดยกำหนดวันเลือกตั้ง

ในวันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. และกำหนดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน - วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย
1. บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ จำนวน 2,000 บาท
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวน 24 รูป
6. หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
7. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
8. หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ เป็นต้น
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับเอกสารใบสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ ชั้น 2
หรือโทร 053-387062 ต่อ 11 หรือทาง line official @847ynknc หรือทาง inbox ได้แชร์หน้านี้: