เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 31 คน
สถิติวันนี้ 352 คน
สถิติเดือนนี้ 3039 คน
สถิติปีนี้ 51489 คน
สถิติทั้งหมด 1680751 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
 

ภาษีบำรุงท้องที่

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางของที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่ที่ดินที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนที่ดินที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้แก่พื้นที่ดินและพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน

อัตราภาษี
1. จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดินซึ่งมีหลายอัตราขอทราบรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
2. ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเพิ่มอีก 1 เท่าของอัตราปกติ

หลักฐานใช้ประกอบการเสียภาษี
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท
4. หลักฐานที่แสดงการเป็นเจ้าของที่ดิน
5. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี (ปีที่ผ่านมา)
6. หนังสือมอบอำนาจในกรณีให้ผู้อื่นมาทำการแทน

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี
1. ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษี      ปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. – 30 เม.ย. ของทุกปี
2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือ ที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
1. บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันและใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตนนอกเขตเทศบาลลดหย่อนได้ไม่เกิน 1 ไร่
2. ที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการค้าหรือให้เช่าไม่ได้รับการลดหย่อนสำหรับส่วนของที่ดินที่มีสิ่ง ปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานการค้าหรือให้เช่าเท่านั้น

อัตราโทษและค่าปรับ
1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนด เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
2. ยื่นรายการไม่ถูกต้องทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเพิ่ม 1% ค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
3. ชี้เขตแจ้งจำนวนที่ดินไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่าของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
4. ชำระภาษีเกินกำหนดคือวันที่  30  เม.ย. ต้องเสียเงินเพิ่ม 24% ต่อปี ของค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน

สามารถชำระภาษีได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้  เทศบาลตำบลแม่คือ หรือส่งธนาณัติมาในนามผู้รับเงิน “ผู้อำนวยการกองคลัง  ทต.แม่คือ”  เลขที่  149  หมู่ที่ 2  ตำบลแม่คือ  อำเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  50220 และกรุณาจ่าหน้าซองติดแสตมป์ถึงตัวท่านเพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปให้  ขอบคุณค่ะ 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com